Αλεξανδρούπολη: Θέση εργασίας στην Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας ενδιαφέρεται να προσλάβει ένα (1) νοσηλευτή/τρια ΤΕ (σε προτεραιότητα) ή ΔΕ για την κάλυψη των αναγκών της μονάδας του Οικοτροφείου Α΄για ψυχογηριατρικούς ασθενείς στην Αλεξανδρούπολη.

Η θέση αφορά σε πρόσληψη μερικής απασχόλησης, με ωράριο κυλιόμενο και σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου (8 μήνες).

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά από 10/1/2018 έως και 16/1/2018 στα γραφεία του φορέα στη διεύθυνση Λεονταρίδου 2, 4ος όροφος, τηλέφωνο 2551038178.

Ως απαιτούμενα δικαιολογητικά ορίζονται τα εξής: αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, πτυχίο/α, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Ως πρόσθετα επιθυμητά προσόντα ορίζονται:
α) εργασία σε δομές κοινωνικής ψυχιατρικής και μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης,
β) γνώση ξένης γλώσσας,
γ) γνώση χειρισμού Η/Υ,
δ) δίπλωμα οδήγησης.