Τα θέματα που θα απασχολήσουν το ΔΣ Αλεξανδρούπολης

Δημαρχείο Αλεξανδρούπολης

Με 17 θέματα να απασχολούν τη συνεδρίαση, την Τετάρτη, 19 Απριλίου, συγκαλείται να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης.

Αναλυτικά τα θέματα:

1.Αποδοχή οφειλών της υπό εκκαθάριση Επιχείρησης του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Δ.ΕΠ.Ε.Α.), προς τρίτους. (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

2.Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2017 του Δήμου Αλεξανδρούπολης.(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

3.Εισηγητική έκθεση Α΄ τριμήνου του έτους 2017 της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού και την πορεία της Στοχοθεσίας της αντίστοιχης περιόδου. (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

4.Διαγραφή οφειλής του Τερζή Χρυσοστόμου του Αθανασίου(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

5.Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος χρηματικού ποσού στον Σαρκισιάν Χρήστο- Σεμπάτ του Αρμενάκ (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

6.Τροποποίηση της 772/2016 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την υπαγωγή στην πάγια ρύθμιση ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών του ΙΚΑ, εργαζομένου στον πρώην Δήμο Φερών (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

7.Ανάκληση της με αριθ. 117/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου  και έγκριση σύναψης της  νέας και σχεδίου αυτής,  με θέμα «Εκπόνηση Ερευνητικών Προγραμμάτων για την Ανάπτυξη της Βέλτιστης Καλλιεργητικής Τεχνικής και τη Βελτίωση της Απόδοσης και της Ποιότητας των Οσπρίων στο Δήμο Αλεξανδρούπολης ”. (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

8.Τροποποίηση –Συμπλήρωση της 160/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου “Αντικατάσταση μελών  Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ)”. (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

9.Έγκριση 3ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2017. ( Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

10.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής  του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Τραϊανούπολης». ( Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

11.Παράταση συμβατικής προθεσμίας  κατά δύο μήνες του έργου «Κατασκευή νέων ποτιστρών Δ.Ε. Αλεξ-πολης». ( Εισηγ. κ Κουκουράβας Γ.)

  1. Έγκριση μελέτης  και διενέργειας διαγωνισμού  του έργου «Διαμόρφωση κόμβων επί της οδού Κονδύλη». (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

13.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής  παραλαβής και καθορισμός αποζημίωσης αναδόχου λόγω διάλυσης της σύμβασης του έργου «Ανακαίνιση χώρου πρώην Δημοτικού Σχολείου στην Δ.Ε. Κίρκης» Αναδόχου εταιρίας «Αλκων ΑΤΕ». (Εισηγ. κ.  Κουκουράβας Γ.)

14.Παράταση συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Συντηρήσεις –επισκευές σχολικών κτιρίων». (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

15.Ανάκληση της αριθ. 183/2011 απόφασης του Δ.Σ. Αλεξανδρούπολης  με θέμα «Παραχώρηση της χρήσης χώρου του Δασονομείου Φερών στη μη κυβερνητική εθελοντική οργάνωση «Ελληνική ‘Ενωση ‘Ερευνας και Διάσωσης» για τη στέγαση των γραφείων της». (Εισηγ. κ. Γκότσης Ν.)

16.Ορισμός μελών για τη συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής για την ανέλκυση, απομάκρυνση ή εξουδετέρωση ναυαγίων ή πλοίων. (Εισηγ. κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

17.Έγκριση Δαπανών μετακίνησης Αντιδημάρχου Τραϊανούπολης, Ενέργειας και Φυσικών πόρων, κ. Φαλέκα Ιωάννη, στην Αθήνα στις 6 και 7 Απριλίου. (Εισηγ. κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

 

Leave a Reply