Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο  67 του N. 3852/2010, στις 18.09.2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

  Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.
  Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.
  Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.
   

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Εκλογή Γραμματέα Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου.

Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Σ. Γεώργιος Καραγιάννης

2. Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΠΑΟ.

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

3. Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

4. Έγκριση 7ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  Δημήτριος Πάλλας

5. Έγκριση υποβολής αιτήματος ένταξης της πράξης με τίτλο: «Οδική σύνδεση οικισμού Πύργου με ΒΙ.ΠΕ. Ορεστιάδας» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» στο πλαίσιο της IV Πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών  με αρ. πρωτ. 40411/02-08-2018.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

6. Έγκριση μελέτης του έργου: «Οδική Σύνδεση οικισμού Πύργου με ΒΙ.ΠΕ. Ορεστιάδας».

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

7. Έγκριση 5ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού  του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. οικονομικού έτους 2018.

Εισηγητής: ο Πρόεδρος του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. Αλέξανδρος Μπαρμπούδης

8. Έγκριση συνδιοργάνωσης από την Χορευτική Ομάδα Φοιτητών Ορεστιάδας (Χ.Ο.Φ.Ο.) και το Δήμο Ορεστιάδας συναυλίας  στις 5.10.2018, έγκριση των δαπανών και εξειδίκευση της πίστωσης.

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

9. Ορισμός δικαιούχου, Δημοτικού Συμβούλου, προσδιορισμός και καταβολή αποζημίωσης,  για τη συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του Δημοτικού συμβουλίου λόγω αλλαγής της μόνιμης κατοικίας του.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  Δημήτριος Πάλλας

10.      Καθορισμός ΚΑΕ Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, δεκτικών έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  Δημήτριος Πάλλας

11. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών.  

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης       

12. Έγκριση παραχώρησης κατά χρήση τμήματος του πρώην Δημοτικού Καταστήματος Ριζίων στον Εκπολιτιστικό – Μορφωτικό Σύλλογο Ριζίων.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

13. Έγκριση μετακίνησης αιρετών και διάθεση πίστωσης.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας