Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις  15/05/2018 ημέραΤρίτηκαι ώρα 14:00 προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε Τακτική Συνεδρίαση (13η), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  για τα παρακάτω θέματα:

 

  1. Αιτήσεις-Ενημερώσειs.
  2. Ανάκληση της 213/2018 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίουμε θέμα: «Τροποποίηση της 369/2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου(Τροποποίηση των όρων λήψης του εγκεκριμένου δανείου του Τ.Π.& Δανείων από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ)και από πόρους του Τ.Π.& Δανείων)».(Εισηγ. κ.Παντελίδης Γ.)
  3. Τροποποίηση της 369/2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου(Τροποποίηση των όρων λήψης του εγκεκριμένου δανείου του Τ.Π.& Δανείων από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ)και από πόρους του Τ.Π.& Δανείων). (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.).
  4. Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος ένταξης στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, στον άξονα προτεραιότητας «Τοπική ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος», με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή / και συνοδευτικού εξοπλισμού» και αποδοχής της χρηματοδότησης ποσού 295.000,00€».(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)